ارگونومی کامپیوتر

ارگونومی کار با کامپیوتر

  ارگونومی در اصل واژه ای یونانی است که از ترکیب ERGO به معنی کار و نومس NOMSبه معنای قاعده و قانون تشکیل شده است. ارگونومی علم مطالعه کارایی و عمل انسان است که توانایی[…]

4,104 بازدید