دانلود پایان نامه بررسی همبستگی روش‌های متداول تعیین رطوبت خاک با حسگرهای هوشمند در روش آبیاری میکرو

نتایج این تحقیق نشان داد سنسور های Watermark 200ss-v و Watermark 200ss و تانسیومتر در مکش‏های پایین نسبت به مکش‏های بالا اندازه‏گیری دقیق‏تری از مقدار رطوبت خاک را دارند. بین سنسور‏های هوشمند، دقیق‏‏ترین و ضعیف‏ترین سنسور به ترتیب Watermark 200ss-v و ICS 9101 شناسایی شد. بین روش‏های متداول تعیین رطوبت خاک نیز، دقیق‏‏ترین و ضعیف‏ترین روش به ترتیب نوترون‏ متر و بلوک‏های گچی معرفی شدند

289 بازدید