289 بازدید

دانلود پایان نامه بررسی همبستگی روش‌های متداول تعیین رطوبت خاک با حسگرهای هوشمند در روش آبیاری میکرو

تعیین رطوبت خاک

[box type=”error”]برای دریافت نسخه متنی(کامل تمامی فصل ها با جزییات کامل ) آن Word و منابع به کار رفته و مقالات پاور پوینت دفاع (اصل مقالات فارسی و انگلیسی )و مراجع مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریا ل – معادل شصت هزار تومان را به یکی از شماره کارت های زیر واریز نمایید و اطلاعات پرداخت را از طریق بخش تماس با من-(شماره تماس من پیامک کنید) ارسال نمایید. و یا از طریق پرداخت انلاین سایت به صورت آنی از طریق شبکه شاپرک به صورت اینترنتی واریز نمایید [/box]

سنسور‏های هوشمند رطوبت خاک در سال‏های اخیر به عنوان روشی سریع در برآورد رطوبت خاک مورد توجه قرار گرفته اند. این تحقیق با دو هدف اصلی الف- مقایسه عملکرد و دقت ۴ سنسور هوشمند رطوبت خاک با روش‏های معمول که به عنوان روش‏های مرجع استفاده می‏شوند برای تعیین مقدار آب خاک در شرایط کاربرد آب شور و غیر شور در اعماق ۳۰ و ۶۰ سانتی‏متری از سطح خاک و ب- تعیین بهترین نوع سنسور برای استفاده در سیستم آبیاری قطره‏ای در باجگاه شیراز. سنسور‏های هوشمند تست شده در این تحقیق شاملWatermark 200ss-v، Watermark 200ss، ICS 9001 و ICS 9101 و روش‏های معمول استفاده شده در این تحقیق شامل روش تانسیومتری، بلوک‏های گچی، نوترون‏متر و روش وزنی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد در عمق ۳۰ و ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیرشور، تمام سنسور های هوشمند بجز سنسور ICS 9101 تخمین مناسبی از رطوبت خاک دارند. بین روش‏های متداول تعیین رطوبت خاک نوترون‏متر دارای دقت مناسب و بلوک‏های گچی و تانسیومتر دقت کمتری در تعیین رطوبت خاک از خود نشان دادند. در شرایط کاربرد آب شور در عمق ۳۰ و ۶۰ سانتی‏متر بین سنسور‏های هوشمند در تعیین رطوبت خاک، تنها سنسورWatermark 200ss-v در اندازه‏گیری رطوبت خاک دقت مناسبی را نشان داد و بین روش ‏های متداول تعیین رطوبت خاک با اعمال آب شور نوترون‏متر دارای دقت مناسب و بلوک‏های گچی و تانسیومتر فاقد دقت مناسب بودند. نتایج این تحقیق نشان داد سنسور های Watermark 200ss-v و Watermark 200ss و تانسیومتر در مکش‏های پایین نسبت به مکش‏های بالا اندازه‏گیری دقیق‏تری از مقدار رطوبت خاک را دارند. بین سنسور‏های هوشمند، دقیق‏‏ترین و ضعیف‏ترین سنسور به ترتیب Watermark 200ss-v و ICS 9101 شناسایی شد. بین روش‏های متداول تعیین رطوبت خاک نیز، دقیق‏‏ترین و ضعیف‏ترین روش به ترتیب نوترون‏ متر و بلوک‏های گچی معرفی شدند.

 

**********   فهرست مطالب  ***************

 

 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه. ۲

۱-۲- روش TDR: 7

۱-۳- روش استفاده از دستگاه تابش گاما: ۸

۱-۴- روش استفاده از دستگاه سلول فشاری: ۹

۱-۵- روش استفاده از تانسیومتر: ۹

۱-۶-روش استفاده از بلوک‌های گچی: ۱۰

۱-۷- روش استفاده از سنسورهای هوشمند رطوبتی خاک: ۱۱

۱-۷-۱- Granular Matrix Sensor : 11

۱-۷-۱-۱- Watermark sensor مدل ss200: 12

۱-۷-۱-۲- Watermark sensor مدل ss-v200: 12

۱-۷-۲- سنسور ICS 9101: 13

۱-۷-۳- سنسور ICS 9001 : 13

اهداف پژوهش…. ۱۵

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین.. ۱۷

فصل سوم: روش تحقیق… ۲۸

فصل چهارم: نتایج و بحث… ۳۹

واسنجی سنسورهای رطوبتی خاک… ۳۹

فصل پنجم: نتیجه گیری.. ۱۱۲

فصل ششم: منابع.. ۱۱۸

***********       فهرست جداول  ********************

 

عنوان                                                                                        صفحه

جدول ۳-۱- خصوصیات فیزیکی خاک‌ منطقه مورد مطالعه. ۲۹

جدول ۳-۲- خصوصیات شیمیایی آب بکار رفته در تحقیق.. ۲۹

جدول ۴-۱- معادلات واسنجی مربوط به سنسورهای استفاده شده در تحقیق در کاربرد آب غیر شور ۴۰

جدول ۴-۲- معادلات واسنجی مربوط به سنسورهای استفاده شده در تحقیق در کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر ۴۱

جدول ۴-۳- نتایج تجزیه واریانس سنسورهای مختلف در اندازه‌گیری رطوبت خاک برای عمق ۳۰ سانتی‏متر ۴۸

جدول ۴-۴- مقایسه میانگین تأثیر زمان‌های (زمان‌های بین دو آبیاری) مختلف بر عملکرد سنسورهای مختلف در خاک لوم رسی در اندازه‌گیری مقدار رطوبت خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب غیر شور ۴۹

جدول۴-۵- مقایسه میانگین مقدار رطوبت آب در خاک اندازه‌گیری شده توسط سنسورهای مختلف حسب cm3/cm3 در یک خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب غیر شور در عمق ۳۰ سانتی‏متر. ۵۰

جدول ۴-۶- پارامتر‌های آماری مقایسه مقدار رطوبت بدست آمده از برازش خط بین روش وزنی و مقدار رطوبت بدست آمده از روش‏های مختلف با خط یک به یک توسط آزمون آماری (F-test) در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر ۵۲

جدول ۴-۷- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v، Watermark 200ss و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در عمق ۳۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۵۷

جدول ۴-۸- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v، Watermark 200ss و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های پایین (مکش‌های بالا) در عمق ۳۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۶۰

جدول ۴-۹- پارامتر‌های آماری مربوط به عملکرد سنسورها در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر ۶۲

جدول ۴-۱۰- نتایج تجزیه واریانس سنسورهای مختلف در اندازه‌گیری رطوبت خاک برای عمق ۳۰ سانتی‏متر ۶۴

جدول ۴-۱۱- مقایسه میانگین تأثیر روز‌های (زمان‌های بین دو آبیاری) مختلف بر عملکرد سنسورهای مختلف در خاک لوم رسی در اندازه‌گیری مقدار رطوبت خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب غیر شور ۶۴

جدول۴-۱۲- مقایسه میانگین مقدار رطوبت آب در خاک اندازه‌گیری شده توسط سنسورهای مختلف حسب cm3/cm3 در یک خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب غیر شور در عمق ۶۰ سانتی‏متر. ۶۶

جدول ۴-۱۳- پارامتر‌های آماری مقایسه مقدار رطوبت بدست آمده از برازش خط بین روش وزنی و مقدار رطوبت بدست آمده از سنسورهای مختلف با خط یک به یک توسط آزمون آماری (F-test) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر ۶۸

جدول ۴-۱۴- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v، Watermark 200ss و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در عمق ۶۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در کاربرد آب غیر شور ۷۳

جدول ۴-۱۵- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v، Watermark 200ss و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های پایین (مکش‌های بالا) در عمق ۶۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در کاربرد آب غیر شور ۷۶

جدول ۴-۱۶- پارامتر‌های آماری مربوط به عملکرد سنسورها در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در کاربرد آب غیر شور ۷۸

جدول ۴-۱۷- نتایج تجزیه واریانس سنسورهای مختلف در اندازه‌گیری رطوبت خاک برای عمق ۳۰ سانتی‏متر در کاربرد آب شور ۸۰

جدول ۴-۱۸- مقایسه میانگین تأثیر زمان‌های (زمان‌های بین دو آبیاری) مختلف بر عملکرد روش‏های مختلف در خاک لوم رسی در اندازه‏گیری مقدار رطوبت حجمی خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر ۸۲

جدول۴-۱۹- مقایسه میانگین مقدار رطوبت آب در خاک اندازه‏گیری شده توسط سنسورهای مختلف حسب cm3/cm3 در شرایط کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس در عمق ۳۰ سانتی‏متر. ۸۲

جدول ۴-۲۰- پارامتر‌های آماری مقایسه مقدار رطوبت بدست آمده از برازش خط بین روش وزنی و مقدار رطوبت بدست آمده از روش‏های مختلف با خط یک به یک توسط آزمون آماری (F-test) در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۸۳

جدول ۴-۲۱- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v و تانسیومتر با روش وزنی در رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در عمق ۳۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب شور ۸۸

جدول ۴-۲۲- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-vو تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های پایین (مکش‌های بالا) در عمق ۳۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب شور ۹۱

جدول ۴-۲۳- پارامتر‌های آماری مربوط به عملکرد سنسورها در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب باشوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۹۳

جدول ۴-۲۴- نتایج تجزیه واریانس سنسورهای مختلف در اندازه‌گیری رطوبت خاک برای عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۹۵

جدول ۴-۲۵- مقایسه میانگین تأثیر روز‌های (زمان‌های بین دو آبیاری) مختلف بر عملکرد سنسورهای مختلف در خاک لوم رسی در اندازه‏گیری مقدار رطوبت خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر ۹۹

جدول۴-۲۶- مقایسه میانگین مقدار رطوبت آب در خاک اندازه‏گیری شده توسط سنسورهای مختلف حسب cm3/cm3 در یک خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس در عمق ۶۰ سانتی‏متر. ۹۹

جدول ۴-۲۷- پارامتر‌های آماری مقایسه مقدار رطوبت بدست آمده از برازش خط بین روش وزنی و مقدار رطوبت بدست آمده از سنسورهای مختلف با خط یک به یک توسط آزمون آماری (F-test) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر ۱۰۱

جدول ۴-۲۸- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در عمق ۶۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۶

جدول ۴-۲۹- پارامتر‌های آماری مقایسه بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسورهای Watermark 200ss-v و تانسیومتر و روش وزنی در رطوبت‌های پایین (مکش‌های بالا) در عمق ۶۰ سانتی‏متر در خاک لوم رسی در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۸

جدول ۴-۳۰- پارامتر‌های آماری مربوط به عملکرد سنسورها در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۱۰۹

*********  فهرست تصاویر  ************

عنوان                                                                                        صفحه

 

شکل ۳-۱- تانسیومتر. ۳۱

شکل ۳-۲- بلوک گچی.. ۳۱

شکل ۳-۳- Watermark sensor مدل ss200. 31

شکل ۳-۴- Watermark sensor مدل ss-v20. 32

شکل۳-۵- سنسور ICS 9001. 32

شکل ۳-۶- سنسور ICS 9101. 32

شکل۴-۱- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مکش بدست آمده از سه عدد سنسور Watermark 200ss-v با کاربرد آب غیر شور. ۴۲

شکل۴-۲- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد سنسور Watermark 200ss با کاربرد آب غیر شور. ۴۲

شکل۴-۳- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد سنسور ICS9001 با کاربرد آب غیر شور. ۴۳

شکل۴-۴- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد سنسور ICS9101 با کاربرد آب غیر شور. ۴۳

شکل۴-۵- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد بلوک گچی با کاربرد آب غیر شور. ۴۴

شکل۴-۶- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد تانسیومتر با کاربرد آب غیر شور. ۴۴

شکل۴-۷- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مکش بدست آمده از سه عدد سنسور Watermark 200ss-v با کاربرد آب شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۴۵

شکل۴-۸- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد سنسور Watermark 200ss با کاربرد آب با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۴۵

شکل۴-۹- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مکش بدست آمده از سه عدد سنسور ICS9001 با کاربرد آب شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۴۶

شکل۴-۱۰- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مکش بدست آمده از سه عدد سنسور ICS9101 با کاربرد آب شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۴۶

شکل۴-۱۱- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مکش بدست آمده از سه عدد بلوک گچی با کاربرد آب شوری ۵ دسی زیمنس بر متر. ۴۷

شکل۴-۱۲- تغییرات رطوبت حجمی خاک در مقابل مقاومت بدست آمده از سه عدد تانسیومتر با کاربرد آب شور. ۴۷

شکل ۴-۱۳- تغییرات رطوبت اندازه‌گیری شده توسط تیمار‌های مختلف در روز‌های مختلف در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۱

شکل ۴-۱۴- تغییرات رطوبت اندازه‌گیری شده توسط روش‏های مختلف نسبت به روش وزنی (شاهد) در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۱

شکل ۴-۱۵- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۳

شکل ۴-۱۶- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۳

شکل ۴-۱۷- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS 9001 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۴

شکل ۴-۱۸- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS 9101 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۴

شکل ۴-۱۹- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از بلوک گچی و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۵

شکل ۴-۲۰- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۵

شکل ۴-۲۱- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از نوترون‏متر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۶

شکل ۴-۲۲- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های پایین رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۸

شکل ۴-۲۳- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های پایین رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر. ۵۸

شکل ۴-۲۴- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های پایین رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۵۹

شکل ۴-۲۵- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۶۰

شکل ۴-۲۶- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر. ۶۱

شکل ۴-۲۷- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۶۱

شکل ۴-۲۸- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور Watermark 200ss-v و Watermark200ss. 63

شکل ۴-۲۹- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور ICS9001 و ICS9101. 63

شکل ۴-۳۰- تغییرات رطوبت اندازه‌گیری شده توسط سنسورها در روز‌های مختلف در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۶۷

شکل ۴-۳۱- تغییرات رطوبت اندازه‌گیری شده توسط سنسورها نسبت به روش وزنی (شاهد) در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۶۷

شکل ۴-۳۲- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۶۹

شکل ۴-۳۳- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۶۹

شکل ۴-۳۴- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS9001 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۷۰

شکل ۴-۳۵- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS9101 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۷۰

شکل ۴-۳۶- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از بلوک گچی و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۷۱

شکل ۴-۳۷- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۷۱

شکل ۴-۳۸- مقایسه خط برازش بین رطوبت بدست آمده از نوترون‏متر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متری در کاربرد آب غیر شور ۷۲

شکل ۴-۳۹- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی باخط یک به یک در مقادیر رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در کاربرد آب غیر شور ۷۴

شکل ۴-۴۰- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت هاب بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در کاربرد آب غیر شور ۷۴

شکل ۴-۴۱- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در کاربرد آب غیر شور ۷۵

شکل ۴-۴۲- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۷۶

شکل ۴-۴۳- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۷۷

شکل ۴-۴۴- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور ۷۷

شکل ۴-۴۵- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور Watermark 200ss-v و Watermark200ss. 79

شکل ۴-۴۶- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور ICS9001 و ICS9101. 79

شکل ۴-۴۷- تغییرات رطوبت اندازه‏گیری شده توسط سنسورها در روز‌های مختلف در عمق ۳۰ سانتی‏متر در کاربرد آب شور ۸۴

شکل ۴-۴۸- تغییرات رطوبت اندازه‏گیری شده توسط سنسورها نسبت به روش وزنی (شاهد) در عمق ۳۰ سانتی‏متر در کاربرد آب شور ۸۴

شکل ۴-۴۹- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۵

شکل ۴-۵۰- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۵

شکل ۴-۵۱- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS9001 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۶

شکل ۴-۵۲- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور ICS9101 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۶

شکل ۴-۵۳- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از بلوک گچی و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۷

شکل ۴-۵۴- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۷

شکل ۴-۵۵- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از نوترون‏متر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۸۸

شکل ۴-۵۶- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۸۹

شکل ۴-۵۷- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت‌های بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۸۹

شکل ۴-۵۸- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۹۲

شکل ۴-۵۹- مقایسه برازش خط بین رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مکش‌های بالای رطوبتی در خاک لوم رسی در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۹۲

شکل ۴-۶۰- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور در طی فصل رشد برای دو سنسور Watermark 200ss-v و Watermark200ss 94

شکل ۴-۶۱- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۳۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور در طی فصل رشد برای دو سنسور ICS9001 و ICS9101. 94

شکل ۴-۶۲- مقایسه مقادیر رطوبت اندازه‏گیری شده توسط سنسور Watermark 200ss-v و تانسیومتر. ۹۸

شکل ۴-۶۳- تغییرات رطوبت اندازه‏گیری شده توسط سنسورها در روز‌های مختلف در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۱۰۰

شکل ۴-۶۴- تغییرات رطوبت اندازه‏گیری شده توسط سنسورها نسبت به روش وزنی (شاهد) در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب شور ۱۰۰

شکل ۴-۶۵- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۲

شکل ۴-۶۶- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۲

شکل ۴-۶۷- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور ICS 9001 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۳

شکل ۴-۶۸- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور ICS 9101 و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۳

شکل ۴-۶۹- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از بلوک گچی و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۴

شکل ۴-۷۰- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۴

شکل ۴-۷۱- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از نوترون‏متر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۵

شکل ۴-۷۲- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۶

شکل ۴-۷۳- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۷

شکل ۴-۷۴- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از سنسور Watermark 200ss-v و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۸

شکل ۴-۷۵- مقایسه برازش خط بین مقادیر رطوبت بدست آمده از تانسیومتر و رطوبت حجمی به روش وزنی با خط یک به یک در مقادیر رطوبت بالا (مکش‌های پایین) در خاک لوم رسی در عمق ۶۰ سانتی‏متر در شرایط کاربرد آب شور ۱۰۹

شکل ۴-۷۶- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور Watermark 200ss-v و Watermark200ss 110

شکل ۴-۷۷- تغییرات رطوبت حجمی خاک در عمق ۶۰ سانتی‏متر با کاربرد آب غیر شور در طی فصل رشد برای دو سنسور ICS9001 و ICS9101. 110

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* پاسخ به پرسش امنیتی ! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.